Law §

odkazy pro advokáty, právníky, koncipienty a studenty

19. dubna 2007 v 13:34 | AligaThor
OKDAZY PRO PRÁVNÍKY A PRO ADVOKÁTY, KONCIPIENTY A STUDENTY

Snažím se již delší dobu dát dohromady nějaké zajímavé odkazy pro právníky, tak pokud někdo něčím chcete přispět, potěšíte nejen mě! Vložte tedy odkaz do komentáře.

Zamysleme se nad spotřebními daněmi

11. února 2007 v 18:42 | AligaThor
Zamyšlení nad fiskálním významem a smyslem spotřebních daní.
Počátek současného systému spotřebních daních lze hledat již hluboko ve středověku, kdy si panovníci zajišťovali významný příjem monopolem, takzvanými regály, na přesně vymezené druhy zboží (např. sůl, zlato, stříbro).

Klamavá reklama a doménové právo III.

25. ledna 2006 v 0:33 | AligaThor
Klamavá reklama a doménové právo III.
Z právního hlediska se zde bezesporu jedná o případ nekalosoutěžního jednání. Zde se jedná o "výsledky činnosti jednoho subjektu využívány jiným subjektem, a to bez potřebných povolení."[1] Vycházíme-li z § 47 a) obchodního zákoníku, mohlo by se konkrétně jednat o užití názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem, či o užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné. Samotné zneužití pak má podobu vtělení takového označení do doménového jména. Takováto klasifikace je ale sporná, jak vyplývá ze samotného sporu.
Nesmíme v této souvislosti opomenout i další fakt, a to, že dle zákona č. 441/2003 Sb. §10/2 je vlastník ochranné známky v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky, což je náš případ. Na druhé straně platí, že "soutěžní právo přiznává ochranu i takovým označením, která nejsou zapsána v rejstřících ani jiným způsobem registrována. Ochranu tedy požívají i běžné názvy výrobků či označení služeb a dále pak i jiné zvláštní vnější projevy mající hospodářskou hodnotu."[2]
Příhodnější je spíše podřazení pod § 48 zmíněného zákona. "Parazitováním je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl."[3]
Dle mého názoru doména google.cz vyvolává již od svého počátku nebezpečí záměny se světovým vyhledávačem google.com a parazituje na dobrém obchodním jménu Google Inc. nehledě na vlastní obsah prezentace, který se pod touto doménou skrývá. Samotný obsah je z tohoto hlediska docela zajímavý, protože ve své podstatě žádný není. Stránky vás hlavně přesměrují na jíný vyhledávač než je "Google". Naleznete zde i spousty reklamních bannerů, což je v rozporu s tím, co prosazuje samotný Google Inc.
Registrace domén se stává často objektem spekulantů, což dle mého názoru platí i v tomto případě. Již v době, kdy došlo k registraci domény google.cz, disponovala firma Google Inc. již celosvětově uznávanou registrovanou obchodní známkou, což provozovatel domény google.cz nedokázal zpochybnit. Chyba byla pouze v tom, že nebyla registrována v České republice. Doufejme, že i zde dojde k řádnému vyřešení sporu, nyní bude tedy jen na soudu, aby daný spor řádně a doufejme spravedlivě rozhodl.
Připomeňme mimo jiné, že do nedávné doby byla doména wwwgoogle.cz spojena se stejnými vyhledávacími službami jako google.cz přesměrováním na vyhledávač zoohoo.cz, což neplatí o doméně Googl.cz [4].
[1] In: http://itpravo.cz/index.shtml?x=118490
[2] tamtéž
[3] § 48 513/1991 Sb. obchodního zákona ve znění pozdějších předpisů
[4] "Americká arbitrážní komise rozhodla, že společnost Google má právo na internetové domény s názvem podobným své vlastní. Jedná se o domény, v nichž povšechně vystupuje název Google pozměněný typickým překlepem nebo upsáním - googkle, ghoogle gfoogle nebo gooigle." In: http://www.zive.cz/h/Bleskovky/AR.asp?ARI=124667

Klamavá reklama a doménové právo II.

25. ledna 2006 v 0:32 | AligaThor

Klamavá reklama a doménové právo II.

Vyvolávání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti podniku, výrobků, či služeb jiného soutěžitele

Různé formy parazitní soutěže jsou v oblasti registrace doménových jmen velice častým jevem. Různé subjekty se v těchto případech snaží využít charakteristických projevů svých známějších konkurentů k tomu, aby k sobě přilákaly jejich zákazníky. To může poškodit spotřebitele, ale především ostatní soutěžitele.[1]
V případě registrace domén zde rozhodně chybí zpětný proces kontroly registrace, míním tím povolovací proces konkrétního názvu domény při registraci, který by i napomohl k prevenci před nekalosoutěžním jednáním. Takovýmto subjektem nemůže být ani CZ.NIC, z.s.p.o, působící při správě národní domény .cz a registraci doménových jmen druhého stupně, jehož postavení odpovídá spíše funkci technického garanta, i když je jeho postavení monopolní, nikoli však dle názoru Úřadu pro hospodářskou soutěž jakýmkoli způsobem zneužívající své postavení v českém prostředí. Z tohoto vyplývá, že odpovědnost za přihlašovaná a registrovaná doménová jména jsou ponechána na přihlašovatelích.
"Pokud by byl nucen je prověřovat, pak by také musel hodnotit - při jejich střetu s jinými právy k označení - kdo má "větší" právo k označení a právo na registraci doménového jména, to mu však zcela zjevně nepřísluší."[2] V neposlední řadě by se si ani nejspíše nemohlo jednat o soukromoprávní subjekt.

Spor o domému Google.cz

Zastavil bych se zde nejprve u sporu o doménu google.sk, kde jde na první pohled o stejný problém, jako je tomu u domény google.cz.
Google Inc. podal trestní oznámení na Radoslava Volného, majitele domény google.sk, která byla registrována čistě ze spekulativních účelů. Registrátor SK-NIC, který v té době měl zavedenou klauzuli v níž stojí, že "držitel ochranné známky má na doménu přednostní právo". To stačilo, aby byla takováto žádost podána a aby společnost Google tím doménu získala, a to se taky i nakonec stalo. Bývalý majitel k této transakci dal nakonec i své svolení, a spor tak ke konci proběhl přátelskou cestou.[3]
Koukneme-li se na českou doménu google.cz, je problém poněkud komplikovanější. Doména google.cz je dodnes využívána k přesměrování uživatelů na svůj vyhledávací portál Globalsearch.cz. Běžný uživatel však většinou ani netuší, že tato doména nemá se značkou Google Inc. nic kromě domény společného.
Doménu Google.cz si zaregistroval v roce 2000 jistý pan T. Schel a v roce 2003 byla doména prodloužena o dalších deset let. V této době však ještě neexistovala u CZ-NIC, jako tomu bylo u slovenských kolegů, klauzule, která by dávala přednostní právo na doménu držiteli ochranné známky. [4]
Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví O-188618 ze dne 16.12.2004 hovoří ale zcela jasně: "Pokud jde o srovnání přihlašovaného označení "GOOGLE" a názvu domény google.cz, jejíž držitelem je první namítající, bylo nutno konstatovat, že tato označení jsou jsi navzájem podobná, neboť přihlašované označení je zcela obsaženo v namítaném označení a tvoří jeho dominantní část."[5] Z citátu dal tedy za pravdu Úřad Googlu Inc. a následně mohlo být vydáno i pozitivní rozhodnutí o registraci ochranné známky google. K tomuto mohlo dojít pouze v případě, že přihlášené označení nezasahuje do zákonem chráněných práv třetích osob, tedy v našem případě do práv provozovatele google.cz, který si registroval doménu před tím, než došlo k registraci ochranné známky google, což byl hlavní kámen úrazu. Námitky provozovatele tedy Úřad zamítl, což vyplynulo až z výše zmíněného rozhodnutí z konce roku 2004, které přispělo mimo jiné k následné registraci ochranné známky, ke které došlo dne 28. února 2005.
[1] In: http://itpravo.cz/index.shtml?x=118490
[2] z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ohledně domény "ceskapojistovna.cz" o ochranu obchodní firmy a práv z ochranných známek proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. července 2003 č.j. 2 Cm 290/2001-39
[3] In: http://www.lupa.cz/clanky/jak-se-veci-maji-s-domenou-google-cz/
[4] In: http://isdvapl.upv.cz/pls/portal30/oz.ozdet?lan=cs&xcisp=188618
[5] In: http://dbr.upv.cz/dbr/docs/OZ/188618.DOC

Klamavá reklama a doménové právo I.

25. ledna 2006 v 0:31 | AligaThor

Klamavá reklama a doménové právo

V rámci internetu je registrace domén[1] jedna ze základních premis samotné existence tohoto relativně nového média, které nás začíná obklopovat čím dál tím víc, kolikrát bez toho, aby jsme si tento fakt vůbec uvědomovali. Pokud budeme tuto premisu pokládat za prioritní, je logické, aby tato problematika byla, co se týče právní úpravy, nejlépe zabezpečena.
Pohlédneme-li na registraci domén z pohledu nekalé soutěže[2], tak jak je definovaná v obchodním zákoníku, mohli bychom polemizovat nad tím, zda tato úprava je pro tuto oblast dostačující, či nikoli. Konfrontujme proto toto tvrzení s konkrétními ustanoveními obchodního zákoníku, s několika judikáty a ostatními příklady, které se problematikou registrace domén zaobírají.
Dle taxativního výčtu v ustanovení §44/2 obchodního zákoníku se na registraci domén vedle dalších forem takovéhoto jednání může vztahovat skutková podstata nekalosoutěžního jednání zejména ve formě: klamavé reklamy, klamavého označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků, či služeb jiného soutěžitele, srovnávací reklamy a zlehčování. Věnujme se postupně každé z výše uvedených forem.

Klamavá reklama

Pod definici skutkové podstaty klamavé reklamy, která připadá pro nás v úvahu a jak je definována v §45/2 obchodního zákoníku, považujeme takové šíření údajů, které se šíří "jiným sdělovacím prostředkem", čímž je vedle dalších možných způsobů interpretace tohoto pojmu v dnešní době myšlen i internet. V tomto případě vyvstává otázka, v kontextu s ostatními způsoby šíření údajů uvedených v tomto paragrafu, zda by internetové medium nemělo být nejen v tomto paragrafu přímo uvedeno. Dle mého názoru je dnes již pojem "internet" stejně srozumitelným a pochopitelným výrazem jako v tomto paragrafu uvedené pojmy televize, rozhlas, či tisk. Nikdo o významu těchto pojmů nespekuluje, že by měly mít jiný význam. Tím však nechci v tomto případě vyloučit pojem jiné sdělovací prostředky.
Dle mého názoru se nedá zcela jasně říci, že se tato forma projevu nekalosoutěžního jednání jeví být jako nejméně konfliktní. I když se projevuje zejména vůči spotřebiteli, který je takovýmto jednáním vedle ostatních soutěžitelů nejvíce postižen, je takovéto jednání v oblasti internetu, vedle srovnávací reklamy, vyvolávání nebezpečí záměny a obecně řečeno parazitování, jednou z nejrozšířenějších forem klamání koncového uživatele.
Významnou roli však hraje až ve spojení se samotným obsahem internetové prezentace, tedy pod příslušnou zaregistrovanou doménou.
[1] Bez domén jako takových by samotný internet v takové koncepci, jak je tvořen dnes, nemohl existovat. Míním tím tedy jakékoli domény, tedy prvého, druhého i třetího řádu.
[2] Dle generální klauzule v §44 a násl. ObchZ.

Spočítej si to!

9. ledna 2006 v 13:04 | °AligaThor°
Zajímavé stránky - spočítej si to.
na kterých si můžete spočítat

Judikatura na českém internetu

3. ledna 2006 v 0:04 | °AligaThor°
Judikatura na internetu
Asi každý právník zatouží po judikatuře, ať už ho k tomu vedou důvody jakékoli. Otázkou je, kde přehledně judikaturu naleznout.

Elektronický podpis dle novely o DPH

17. října 2005 v 10:34 | aligathor
Dobrý článek o elektronickém podpisu naleznete zde. Docela zajímavé postřehy, nemyslíte?
Více k elektronickém podpisu zde.
 
 

Reklama